Content Collectiv werkt volgens de volgende richtlijnen en algemene voorwaarden met betrekking tot opdrachten.


In aanmerking genomen:

Content Collectiv, hierna te noemen Opdrachtnemer, is werkzaam als ondernemer, die voor eigen rekening en risico werkzaamheden op het gebied van marketing verricht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 60767405;

 • Indien er een factuur wordt verstuurd is deze altijd het gevolg van een mondeling ofwel schriftelijk overeengekomen opdracht.
 • Bij accordering van een offerte is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van het afgesproken bedrag excl. BTW.
 • Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar eigen inzicht, deskundigheid en planning uitvoeren in overeenstemming met de werksituatie.
 • Opzegtermijn bedraagt altijd 2 maanden bij Content Collectiv, tenzij anders overeengekomen.
 • Partijen wensen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel een daarmee gelijkgestelde betrekking.
 • Partijen hebben de voorwaarden waaronder zij deze Overeenkomst wensen aan te gaan hierna als volgt vastgelegd.

Artikel 1. Opdracht werkzaamheden, Algemene Voorwaarden

 1. Opdrachtgever geeft met accordering van de offerte aan Opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van de vermelde werkzaamheden conform de reeds benoemde periode (zie artikel 2.)
 2. De offerte is kosteloos uitgebracht.
 3. De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd door Opdrachtnemer op locatie naar keuze (thuisbasis, kantoor of flexibele werkplek).
 4. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in, echter onder afstemming ervan met Opdrachtgever, zodat in geval van samenwerking met anderen, deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever in overleg voor onderdelen uit de offerte (fotosessies, offline marketingactiviteiten).
 5. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
 6. Opdrachtnemer staat onder geen beding onder gezag van Opdrachtgever. Instructies dan wel aanwijzingen beperken zich uitsluitend tot de plaats van de werkzaamheden en/of de tijdstippen.
 7. Op de overeenkomst zijn de voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden zoals gesteld in de offerte ofwel factuur van Opdrachtnemer van toepassing. Bepalingen hieruit gelden, tenzij in deze Overeenkomst daarvan is afgeweken.

Artikel 2. Duur van de Overeenkomst,(tussentijdse) opzegging

 1. De Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode welke per voorkeur schriftelijk, maar in enkele gevallen mondeling, is overeengekomen. Opdrachten lopen altijd voor de duur van 6 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Na de 6 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, waarbij een opzegtermijn van 2 maanden geldt.
 3. Tussentijdse opzegging met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief is mogelijk in geval Opdrachtgever niet aan zijn schulden voldoet, en ingeval van (een sterk vermoeden dat sprake zal zijn van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers, liquidatie of staking van de onderneming dan wel het commercieel in ernstige mate in opspraak raken van de ander.

Artikel 3. Verlenging, vervanging

 1. Partijen kunnen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend (zie artikel 2.) de werkzaamheden voor een nieuwe periode verlengen; een eventuele wijziging in de voorwaarden, zal schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Ingeval van langdurige verhindering of overmacht is Opdrachtnemer bevoegd voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden een vervanger aan te stellen, mits deze persoon over alle benodigde kwalificaties beschikt en Opdrachtgever akkoord gaat met de vervanger. Indien Opdrachtnemer niet in staat is een voor Opdrachtgever in redelijkheid aanvaardbare vervanger te introduceren, is Opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct te beëindigen.

Artikel 4. Vergoeding

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de vergoeding verschuldigd conform de offerte of factuur.
 2. Additionele kosten die buiten het oorspronkelijke voorstel vallen of het verhogen van het pakket wordt middels een aparte factuur verrekend.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om prijsverhoging in te voeren, mits deze binnen 4-6 weken voorafgaand aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 4. Indien er advertentiekosten worden in de offerte en/of factuur, kunnen deze kosten een commissie bevatten voor Opdrachtnemer. Dit is in de prijs verwerkt.
 5. Opdrachtgever behoudt in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een aangepaste opzegtermijn van één maand.

Artikel 5. Betaling

 1. In de laatste week van de maand of op de laatste dag van elke maand verzendt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een factuur, opgesteld aan de hand van de door Opdrachtgever geaccordeerde offerte.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer: NL21 INGB 0006 5138 71. Over iedere te laat betaalde factuur is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. Alle kosten gemoeid met incasso komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Betaling geschiedt zonder inhouding, verrekening, korting of opschorting.

Artikel 6. Kwaliteitsbewaking

Om reden van continuïteit en kwaliteit vindt gedurende de Overeenkomst regelmatig overleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de voortgang en uitvoering van het werk. Deze staan in de offerte gedefinieerd als meetings, analyses of evaluaties.

Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor materiele, emotionele of economische schade, ontstaan door zijn handelen of dat van zijn vervanger, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer dan wel zijn vervanger. In dat geval is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot een maximaal bedrag van 50% van contractwaarde.

In het geval van advertenties, social media uitingen, website en/of offline uitingen (posters, flyers etc.) die worden opgeleverd door of opgesteld met betrokkenheid van Opdrachtnemer, ligt de controle en eindverantwoordelijkheid bij de Opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn gehouden alle kennis, gegevens en informa­tie betreffende elkaar geheim te (doen) houden, voor zover deze kennis, informatie en gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk ver­trouwelijk karakter hebben.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, voor zover de wet niet anders voorschrijft, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Met accordering van de offerte ofwel bevestiging van ontvangst van de factuur geeft Opdrachtgever aan kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Laatst ge-update: 10-11-2023