Content Collectiv verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Content Collectiv wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Content Collectiv (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten. We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van websitebezoekers. We verzamelen verder gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op mijn website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Content Collectiv?
Content Collectiv verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van mijn diensten. Ook slaan we contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via een contactformulier.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Content Collectiv kunnen aanvullende persoonsgegevens verzameld, vastgelegd en verwerkt worden over jouw gebruik van diensten. Content Collectiv bewaart geen verkeers- en locatiegegevens, maar wel je IP-adres. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf. Daarnaast maakt Content Collectiv gebruik van Google Analytics en de Facebook Pixel om inzicht te krijgen in het internetverkeer van websitebezoekers. Dit is niet gekoppeld aan jouw overige persoonsgegevens.

​​Mits je jezelf hebt ingeschreven om op de hoogte gehouden te worden van tips en nieuws maken we gebruik van Active Campaign of MailChimp. Hier dien je eerst akkoord voor te geven. Verder verzamelen we dan ook geen gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, of gegevens over het gebruik van mijn website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook niet op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerkt Content Collectiv (persoons)gegevens?
Content Collectiv verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren en verbeteren. Zo slaan we gegevens op voor het aanmaken van een account, aanvragen voor opdrachten, de financiële administratieve afhandeling en het beheer van social kanalen. Ook heeft Content Collectiv gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

We bewaren de inlognaam en wachtwoord van je website en/of social kanalen. Deze kun je zelf wijzigen of je kunt ons toegang verlenen tot de beheerderskant van je website indien jij dat nodig vindt.

Derde ontvangers
Content Collectiv verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Content Collectiv maakt wel gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten, zoals Google en Facebook.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Content Collectiv een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en Versio. De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Content Collectiv je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

 

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Content Collectiv het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom we die gegevens verwerken. Verwerkt Content Collectiv onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen we deze op jouw verzoek aan.

Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Content Collectiv gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (admistratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Content Collectiv vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Heb je het idee dat Content Collectiv niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen we dat uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.


Beveiliging

Content Collectiv heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Content Collectiv schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wijziging van Privacy Statement

Content Collectiv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

03-01-2023